અમેરિકા એ ઇરાન ની સેન્ટ્રલ બેંક ઉપર પ્રતિબંધ મુક્યો.
અમેરિકા એ ઇરાન ની સેન્ટ્રલ બેંક ઉપર પ્રતિબંધ મુક્યો. આ પ્રતિબંધ એટલા માટે લગાવવામાં આવ્યો છે કે અમેરિકા એમ માને છે સાઉદી ના ઓઇલ ફેસેલિટી પર તેને દ્વારા ડ્રોન થી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.

See all..

 

5 Best books for GPSC Exam preparation 2017-18

  .      .   .