ચંદ્રયાન 2 એ ચંદ્ર ની ભ્રમણ કક્ષામાં દાખલ થયું.
ભારતનું લેન્ડિંગ મિશન ચંદ્રયાન 2 એ 20 ઓગસ્ટ 2019 ના રોજ ચંદ્ર ની ભ્રમણ કક્ષામાં દાખલ થયું. આ મિશન 22 જુલાઈનો રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.

See all..

 

5 Best books for GPSC Exam preparation 2017-18

  .      .   .